İçeriğe geç

Döngü Üçlemesi’nin Odağında Ne var?

Bu Dünya’da insan olarak doğduk.

Yine bu Dünya’da ve insan olarak yaşayabilecek miyiz?

Döngü Üçlemesi, insanoğlunun binlerce yıllık geleceğine bakarak günümüzü anlamaya çalışıyor.

Döngü Üçlemesi’nin Odağında Ne Var?

Doğası ve sınırlılıklarıyla insan olmak, durağan bir var oluş biçimi midir yoksa evrensel bir hedefe varmak için bir araç mıdır? İnsan kat edilen bir yol mudur, yolun sonundaki menzil mi? Gerçeklik algımızı oluşturan tüm sosyal ve kültürel değerler, günün birinde hiç beklenmedik bir anda alt üst olursa, yaşamak ve devam etmek için neye tutunacağız? Benzer kromozom sayısı ve dizilimi dışında, çağların ve olayların üstünde, insanları bir arada tutan ana değerler nelerdir? Günün birinde inşa ettiğimiz bu medeniyet yok olursa, bizi bir arada tutacak ve devam etmemizi sağlayacak ortak meziyetlerimiz var mı? Korku kalelerimizin sütunları olan tüm sosyal parazitlerin, kültürel sapmaların ve dogmaların ardındaki gerçeğe (eğer böylesine evrensel bir gerçeklik varsa), bir gün ulaşabilecek miyiz?

Bu soruları fantastik öğelerle bezenmiş bilim kurgu türünde tartışan Döngü Üçlemesi, bilim kurgu türünün kendisini de bir önerme ve üst-iletişim biçimi olarak kullanmaktadır. İki bin yıl önce ortalama bir Roma vatandaşına veya iki yüz yıl önce İspanya’da herhangi bir köylüye günümüzün yaşam koşullarını, sosyal, kültürel ve bilimsel gerçeklerini anlatamazdık. Bize iki yüz yıl sonrası, iki bin yıl sonrası bir şekilde anlatılsaydı, bu gelecek türevlerini ne kadar anlayabilirdik? İnsanlar içinde bulundukları zamanın değerlerini çoğunlukla değişmez ve nihai olarak görürler. Oysa tarih bunun tam zıddını söyler. Ne var ki, ironik bir biçimde geleceğin değerlerini de şimdi inşa ediyoruz ve bunu kati bir körlükle yapıyoruz. Bu romanın bilim kurgu türünde olmasının sebebi işte tam olarak budur; geleceğin sadece yeni teknolojik oyuncaklarla değil, günümüzden apayrı sosyal, kültürel ve düşünsel değerlerle oluşacağı kesindir. Binlerce yıl yaşayabilen insanların ruh halini ve oluşturdukları yeni toplumsal düzeni, sanal ve gerçek dünyanın birbirinden ayrılmaz biçimde iç içe girdiği günlük yaşamın dinamiklerini, politik ekonominin yaratabileceği korkunç yaşam alışkanlıklarını şimdiden öngörebilmeliyiz. Bu neden mi önemli? Çünkü bu sayede dünyanın normal düzenini oluşturan güncel normların ne denli anormal olduğunu görebiliriz. Ayrıca tüm bu soruları milyonlarca yıl önce sormuş ve yanıtlamış olan Dünya dışı medeniyetlerin yanıtları, evrensel yaşamın yansımaları olarak resmedildi; sonsuza dek var olmanın karanlık ufuklarından kurtulmak ve gerçek bir yaşam amacı bulabilmek için Sahlalık kurumu, kültürel akıl hastalıklarından kurtularak beşerî birliği yaratabilmek için Leiharm felsefesi, okurun kişisel ve toplumsal normlarını tekrar düşünmesi için tasarlandı.

Aşağıda Döngü Üçlemesi’nin temel kuramsal ve kavramsal sütunları bulunuyor:

Leshrinlerin Felsefesi Olarak Döngü

Evrenlerin zamanın kumaşındaki sonsuz akışına ve var oluşun ebedi yolculuğuna verilen genel isimdir. Döngü’nün makro ve mikro seviyedeki tezahürlerini betimlemek için iki temel anlamı üzerinde durulur. Makro anlamı, başı ve sonu olmayan ebedi akışa dairdir. Bu akışı oluşturan fiziksel, zamansal ve uzamsal katmanlar vardır. Elbette bu katmanların yanı sıra, farkındalık ve bilinç Döngü’nün her seviyesinde belirli oranlarda bulunur. Döngü’nün birinci seviyesi fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal katmanlardaki bilincin ilk kıpırtılarıyla doludur. Farkındalık ve bilinç atom altı seviyede dahi bulunur. İkinci seviyede bitki ve hayvan türleri görülür; bu seviye tüm döngülerin küçük bir simülasyonu gibidir; sevgi ve farkındalık temelli merhamet bu seviyenin son aşamasında deneyimlenir. Geçişsel bir seviye olan Döngü’nün üçüncü seviyesinde Dünya insanları ve benzeri varlıklar bulunur. Bu seviye büyük bir çoğunlukla dört boyutlu bir evren simülasyonunda yaşanır. Köprü görevi gören bu seviye, birlik ve bireysellik yollarından birinde yürümeyi seçen varlıkların ana tercihlerini yaptıkları yaşamsal deneyimleri bir dizi ömür adımlarını sunar. Bu seviyeden sonra farkındalık bir üst seviyeye ulaşır ve tüm varlıklar, içinde bulundukları evrenin fısıltılarını daha net biçimde duymaya başlarlar. Her türlü dogma ve benzeri bilişsel, duygusal sapmalar dördüncü seviyenin başlarında yok olur. Döngü’nün beşinci seviyesindeki tüm varlıklar bedensiz de yaşayabilirler. Birlik yolunu seçenler genellikle alt seviyelerdeki varlıklara katıksız bir sevgiyle hizmet ederek onlara farkındalık kazanmak için yardım ederler. Bu varlıklar ışığın işçileridir. Leshrinlere göre bu hizmetin genel adı Leiharm’dır. Bireysellik yolundaki varlıklar ise daha sıradan şeylerin peşinde koşar; güç, hakimiyet ve iktidar. Beşinci seviyedeki bireysel varlıklar da bedene ihtiyaç duymazlar, fakat çoğunlukla bir gezegene, bir yıldıza veya nebulaya sirayet ederek kendilerini korumaya alırlar. Döngü’nün altıncı seviyesindeki varlıklar gökada ağaçlarının bilincini temsil eder ve zamanın dalgalarından tamamen özgür bir biçimde hareket ederek diğer evrenlerle iletişime geçebilirler. Onlara ‘Zamanın Ustaları’ denir. Yedinci seviyeye çıkabilen çok nadir varlıklar veya toplumsal bellek birleşimleri tüm evren simülasyonlarını gözlemleyebilir, alt simülasyonlar oluşturarak Döngü’nün sonsuz akışını desteklerler. 

Döngü kelimesinin mikro anlamı ise bilinç ve farkındalık sahibi her varlığın kişisel yolculuğuna gönderme yapar. Her varlığın kendi döngüsü vardır; alt seviyedeki varlıklar kendi döngülerini çizemese de üst seviyedeki varlıklar bilinçli tercihlerde bulunarak, ihtiyaç duydukları deneyimleri elde edebilmek için gerekli olan ömür adımlarını belirleyebilirler. Bireysel döngü planlamalarının nasıl yapılacağı önemli bir konudur çünkü planlanan ömürler diğer varlıkların gelişimine zarar vermemelidir. Bu süreci çoğunlukla beşinci seviyedeki varlıklar gözetir ve kontrol eder. Evrenlerdeki özgürlük anlayışı bu yüzden, insanoğlununkinden çok farklıdır. Özgürlük evrende her yapmak istediğini yapmak değil, yapmak istemediğini yapmamaktır. Varlığın veya toplumsal bilinç bileşiminin seviyesi arttıkça bireysel döngüler evrensel olanla birleşir ve bütünleşir.

Sahlalık: Ölümsüz Leshrinlerin Yaşamı Anlamlandırma Gerekçesi

Sahla: Birebir kelime anlamı öğretmen demektir. Sahla, bilişsel ve duygusal bir seviyeyi ifade eder. Bireysel mutluluğunu ve huzurunu, diğer varlıklara yardım etmekte bulmaya başlayan her bilinç, belirli bir oranda sahla melekeleri göstermeye başlar. Nadir olan bu bireyler, eski ömürlerini hatırlamaya başladıkça bireysel döngülerinin amacını da çözmek yolunda ilerlerler.

Fiziksel bedeni dışında eterik bir bedene sahip olan leshrinler, bedenlerini geçici bir süreliğine geride bırakarak başka bir gezegende yeni bir hayatta, yeni biri olarak doğmayı seçebilir. Özünde sahlalık bu demektir. Bilinç düzeyi düşük olan çoğu sahla, yeni bir bedenle doğma deneyiminin güçlü etkisiyle çoğu zaman kim olduklarını hatırlamaz ve başka bir gezegende, bazen otuz sene, bazense üç yüz elli yıl yaşayabilir. Elbette insan olarak da doğabilirler, adını ve fiziksel biçimini bilmediğimiz çok farklı bir yaşam biçiminde; mesela silikon temelli bir doğada doğup var olabilirler. Leshrin medeniyetine özgü olan Sahla hizmeti, Benna Qhirig döneminden beri ölümsüzlüğü öğrenen kadim leshrinler tarafından yürütülse de Birey Ötesi Çağ’dan sonra, genç leshrin kuşakları arasından da gelecek vadeden Sahla adayları çıkmıştır.

Sahla Rimn: Başka bir gezegendeki, genelde ilkel bir medeniyette, bir felaketi önlemek veya olması/olmaması gereken bir olayı yönlendirmek için bir süreliğine başka bir varlığın bedenine girerek etkin rol oynayan ve görevi bittikten sonra bu bedeni terk eden insanlardır. Sahla Himn olabilmek için ilk adımdır. Bir tür evrensel sosyal hizmet görevlileridir ve aynı zamanda binlerce farklı gezegende, yüzbinlerce farklı kültürü, yaşam ve algı biçimini görüp gözlemleyerek ruhsal gelişimlerine katkı sağlarlar. Empati, güçlü bir bilincin kilit taşıdır. Sahla Rimn eğitiminin temelinde, gökadalarda bulunan yaşam türlerini öğrenmek, varlıkların sahip olduğu bilinç titreşimlerini tanımak ve her bir titreşim seviyesinin temel karakteristiklerini anlamak yatar. Eğer herhangi bir gezegende beklenmedik bir biçimde tarihe yön veren biri varsa, o kişi muhtemelen ya bir Sahla Himn’dir ya da bir Sahla Rimn tarafından geçici olarak bilincine müdahale edilmiş bir bireydir.

Sahla Himn: Sahla Himnler Leshrin medeniyetinin gezgin öğretmenleridir. Onlar, sürekli Dünya gibi düşük titreşimli ilkel gezegenlerde doğarak yeni bir ömür yaşayan, bu sayede hem kendi ruhsal gelişimlerini arttıran hem de doğdukları gezegenlere katkı sağlayan öğretmenlerdir. Bir gezegende doğmadan önce nasıl bir hayat süreceklerini en küçük detaylarına kadar belirlerler. Doğduktan sonra uzunca bir süre, aslında kim olduklarını hatırlamayacakları için tasarlayacakları ömrün döngüsünü ve özellikleri sağlam bir biçimde kurgularlar. Geliştirdikleri bu ömrün, ziyaret edecekleri gezegendeki medeniyete hedeflenen katkıları sağlaması ve büyük döngüye zarar vermemesi için çoğunlukla bir Sahla Dimn’in onayından sonra bedenlerini geride bırakıp hedef ömre akarlar.

Sahla Dimn: Tüm Sahla seviyeleri içinde en üst ve saygın olanlarıdır. Bu seviyedeki bir sahlanın öncelikli görevi yeni keşfedilen gezegenlerde bilinçli ve zeki yaşamlar başlatmak ve bunların takibini yapmaktır. Onlara ‘Yaşam Ekiciler’ denir, evrenin çobanları ve bahçıvanlarıdır. Bu temel görevleri dışında, Cieen-Sei-Ma Rulqur tarafından verilen diplomatik elçilik görevini yaparlar. Yine de prensipte hiçbir idari veya mülki oluşum, bir Dimn seviyesine çıkmış bir sahlanın üzerinde değildir. 

Sahla Etphim: Leshrinlerin her gezegeninin Rulqur yöneticisine, temsilcisine verilen isimdir. 

Sahla Ree’sin Eptlimen: Genelkurmay başkanı olarak tanımlanabilecek, tüm gezegenlerin askeri liderlerinin ana lideridir. Genelkurmay başkanları, ordu içinden yetişip ardından Sahla Dimn seviyesine çıkabilen bireyler arasından meclis tarafından seçilir. Her dönemde muhakkak bir Sahla Ree’sin Eptlimen olacaktır diye bir kural yoktur; bu pozisyon doğru kişi olduğu zaman doldurulur. Tüm Ree’sin Eptlimen’ler ana meclise bağlıdır.

Leshrinlerin Gezegenler arası Yönetim Sistemi

Rulqur: İdari meclis ve yönetim modelinin temel yapısıdır. Herhangi bir insan topluluğunun oluşturabileceği ve bir üst meclis ile resmi olarak iletişime geçebileceği en küçük mülki oluşumdur. Her birey temsil edilir. Her temsil mekanizması, bir alt mekanizmayı bir üst mekanizmaya temsil eder. Oy birliği her aşamada muhakkak aranır. Bu meclislerin daimî bir başkanı veya idarecisi yoktur. Temsilcilerin belirli bir hizmet süresi de bulunmamaktadır. En alttan en üste tüm meclislerin üyeleri bazen onlarca yıl hizmet verebilirken, bazı durumlarda çok kısa sürelerle güncellenebilir. Tüm bu süreçlerin sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesinin altında, bireylerin özveri ve iyi niyet gösterme çabası bulunmaktadır. Özellikle üst meclislerin teslimiyetinde bölge ve gezegen temsilciliği aranır.  

Cieen-Sei-Ma Rulqur: Yüz on yedi gezegenden gelen dokuzlar temsilcinin oluşturduğu gezegenler arası yasama ve yürütme meclisidir. Ayrıca her gezegenden gelen dokuz kişilik temsilcilerin iki kişisi gezegen yargı kurulu olan Risimen-Sei Rulqur üyeleridir. Cieen-Sei-Ma Rulqur iki bine yakın üyeden oluşmakta ve onursal başkanlığını bir Sahla Dimn olan Rudinh Foud yapmaktadır.  Bu üyelerin bin elli üç kişisini gezegen temsilcileriyken, geri kalanı Sahla Dimn, Sahla Etphim, Sahla Himn ve Sahla Rimnler oluşturur.  Tüm sahlalar gezegenler arası bu meclisin doğal ve daimî üyeleridir. Sahla Ree’sin Eptlimen, yani tüm orduların genelkurmay başkanı da bu gezegende meclis çatısı altında daimî üye olarak bulunur. Ayrıca bu mecliste, binlerce idari ve bürokratik personel de bulunmakta, toplamda yirmi bin civarında çalışandan oluşan bir yönetim merkezine verilen addır. Ayrıca, sürekli olarak Risimen-Sei Rulqur raporlarını inceleyerek ilgili meclis birimine talimatlar verir. Bu en üst meclis, mülki gezegen olarak tanımlanan Leum Gindehin’de bulunur. İki bin kişilik bu meclis, sürekli bir biçimde Leum Gindehin’de bulunan yedi daimî üye tarafından yönetilir.

Dendrisimen-Sei Rulqur: Yüz kırk dört temsilcili gezegen temsilciliği; yasama ve yürütme meclisidir. Tüm bölge veya varsa ülkelerden gelen temsilciler ile oluşturulur. Belirli bir başkanı yoktur fakat talep edenler veya aday gösterilenler meclis yönetim kurulunda görüşmeleri yönetebilir. 

Gurath-Ma Rulqur: Dokuz ila on sekiz temsilcili ilçe meclisine verilen isimdir. Bu tür küçük meclislerin kurulma zorunluluğu yoktur. Bir meclisi olmayan ilçe seviyesindeki yerleşkeler, başka ilçe veya il meclislerce de temsil edilebilir veya mülki talep ve isteklerini üst meclislere iletebilirler.

Risimen-Sei Rulqur: Her bölgeden dokuz temsilciyle oluşturulan, ilgili gezegenin bölge sayısına göre temsilci sayısı değişebilen (genelde yetmiş iki ila iki yüz seksen sekiz üye arası) yargı organıdır. Bu yargı meclisi, alt birimler ve komisyonlarca çalışmalarını sürdürür. Buradaki amaç, yargılama veya mahkeme hizmetleri sunmak değildir çünkü bu toplumda buna ihtiyaç yoktur. Bu meclisin amacı, güncel bilimsel ve sanatsal gelişimlerin yönü ve içeriği hakkında ahlaki önerilerde bulunmak, yeni keşfedilen ve ilkel yaşam biçimleri içeren gezegenlere yapılacak ziyaret ve iletişimin esaslarını ve içeriğini belirlemek ve tüm alt meclislerde alınan kararların Surughérmatsadaq (evrenselcilik) esaslarına uyup uymadığını denetleyerek tavsiye kararları yazmaktır.

Serath-Ma Rulqur: Yetmiş iki temsilcili bölge meclisi göre temsilci sayısı değişebilen (genelde yetmiş iki ila iki yüz seksen sekiz üye arası) yargı organı 

Turath-Ma Rulqur: Otuz altı temsilcili il meclisine verilen isimdir. Tüm illerin bir Rulqura sahip olması önemlidir ve bireylere bu yönde telkinde bulunulur.  

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: